Vrienden van Toonkunst

cms_large_LOGO-vriendenIn 2000 namen 3 koorleden het initiatief tot het geven van meer bekendheid aan het Toonkunstkoor in de regio en het genereren van extra gelden voor het koor. Dit laatste werd in feite ingegeven door het succes van het koor. Immers, de kwalitatief hoogstaande uitvoeringen trokken een steeds groter publiek. Hier ging een prikkel vanuit tot het ten gehore brengen van fraaiere en moeilijker koorwerken, waarvoor meer solisten gecontracteerd moesten worden. Hierdoor stegen de uitgaven van de vocale presentaties. Ook werden hogere eisen gesteld aan de orkestrale begeleiding, wat eveneens hogere uitgaven met zich meebracht. Om dit hoge niveau te kunnen handhaven waren extra gelden zeer gewenst.

Aanvankelijk vormden de initiatief nemende koorleden een commissie waarin, voor de goede afstemming met het koor, ook enkele leden van het koorbestuur zitting namen. De commissie richtte zich in het begin op de tijdige berichtgeving van komende concerten aan de media. Tevens werden plannen uitgewerkt voor het werven van gelden. Hierbij groeide het besef dat vooral dit laatste een zekere professionele aanpak vereist en dat tevens een duidelijke positie ten opzichte van het koorbestuur noodzakelijk is. Om die reden besloot de commissie in juni 2001 tot het oprichten van de Stichting Vrienden van Toonkunst. De doelstelling van de stichting was hiermee statutair vastgelegd, evenals de wijze waarop de stichting deze doelen tracht te realiseren.

De bestaande plannen werden uitgewerkt tot een sponsorplan. Dit sponsorplan voorziet in het werven van donateurs en van sponsors. De sponsors ontvangen voor hun sponsorgelden een tegenprestatie, die bestaat uit een naamsvermelding of advertentie in het programmaboekje van ieder concert. In het begin werden alle koorleden uitgenodigd om sponsors te werven. Al werkende werd echter de ervaring opgedaan dat deze werving het beste gedaan kon worden door leden van het Stichtingbestuur met een zeker talent en animo voor deze zaken.